Hjemmeside for
Lorentz D. Klüwer

Epost: lorentzd@start.no
Hjemmeside: http://www.kluwer.no/ldk/

En avskrift av antikvar Lorentz Klüwer (1790-1825): Klüwerfamiliens historie fra 1201 til 1820. Avskriften ble besørget av min oldefar Johan Wilhelm Klüwer i 1855 mens han gikk på Latinskolen i Trondheim. Til avskriften hører også hans tegninger av familievåpen mm. som han har kopiert fra originalen. Disse er "scannet" og lagt inn som bilder i teksten. Familiehistorien er av lesetekniske grunner delt i tre: Familiehistoriens eldste del fra 1201 til ca. 1700 er skilt ut som del 1. Familiens historie i Norge utgjør del 2, i tråd med antikvarens egen inndeling. Innledning og avslutning med antikvarens kildehenvisninger mm. er samlet som hoveddelen.

Min farfar Lorentz D. Klüver engasjerte for mer enn 100 år siden Jørgen Refsaas ved Stiftsarkivet (senere Statsarkivet) i Trondhjem til å skrive Klüverfamiliens historie i Norge. Familiehistorien var ment å utgis som bok, men dette arbeidet ble aldri fullført. Et eksemplar av manuskriptet til boken ble omkring 1960 overlevert meg av en meget eldre slektning, Johan Wilhelm Klüver, som da var pensjonert statistiker fra Livsforsikringsselskabet  ”A/S Fram” i Kristiania, med den hensikt at jeg senere skulle sørge for å få boken utgitt. Jeg var da ca. 16 år gammel og så nok ikke hvor stort dette arbeidet ville ha blitt. Når jeg nå selv er pensjonist, har jeg i denne omgang sett det mulig i hvert fall å få gjort manuskriptet tilgjengelig på internett til mulig glede og nytte for familiemedlemmer og andre interesserte. Manuskriptet som Jørgen Refsaas utarbeidet på bakgrunn av omfattende undersøkelser i kirkebøker og andre arkiver, er søkt gjengitt ordrett med det innhold og i den språkform han benyttet. Det betyr at ortografien er riksmål fra før rettskrivningsreformen av 1907, hvilket er tilnærmet rent dansk og hvor substantivene er skrevet med store forbokstaver.

Familienavnet er skrevet på forskjellige måter opp gjennom historien. Refsaas har konsekvent skrevet "Klüver" for alle personer som er omfattet av denne familiehistorien. Det kan ha sammenheng med at min farfar som var oppdragsgiveren, skrev navnet sitt slik. Jeg har derfor valgt å holde meg til denne skrivemåten gjennom hele manuskriptet, selv om jeg, slik min far gjorde, ellers undertegner med "Klüwer". De som er kjent med familiegranskning, vet at navn i slike sammenhenger skrives på mange forskjellige måter, uten at det blir tillagt vekt. Det var i eldre tid oftest skriveren som skrev og han skrev det han hørte og var vant med.

Refsaas har utstyrt manuskriptet med fotnoter som på nettet er gjengitt som sidenoter til høyre for hovedteksten. Til venstre for hovedteksten har jeg selv satt inn egne noter og kommentarer med linker til nettsider som forhåpentlig er til hjelp for leseren. Manuskriptet til familiehistorien er ganske omfattende og jeg har derfor funnet å ville legge de enkelte kapitlene eller biografiene ut etter hvert som jeg får skrevet dem inn. I første omgang er forordet som Refsaas har skrevet og biografien til familiens norske stamfar Johan Wilhelm Klüver (1652 - 1739) med dette tilgjengelig pr. 1. juni 2011. Pr. 6. juni 2011 er også biografien til stamfarens eldste sønn Johan Wilhelm Klüver (ca. 1689 - 1755) og dennes eldste datter Anna Dorothea Klüver (ca. 1718 - 1757) lagt på nett. 9. juni 2011 er også biografien til Anna Dorotheas bror Ulrik Ferdinand Klüver (1721 - 1789) lagt ut. 14. juli 2011 er Ulrik Ferdinand Klüvers 4 barn også tilgjengelige samt hans yngre bror Christian Wilhelm Klüver og dennes barn. Sammenhengen mellom disse ses lettest nederst på siden der Jørgen Refsaas har skrevet forordet til manuskriptet.


Som vedlegg til familiehistorien har Refsaas fremskaffet to øyenvidnebeskrivelser fra den store nordiske krig, skrevet av kaptein Johan Wilhelm Klüver, ca. 1689 - 1755:

Krigen nordenfjelds 1718 gjengitt i Ny Minerva, København 1806.

Beretning om den norske Hærs Indfald i Sverige 1719 som hittil ikke har vært trykt.

En avskrift av disse, besørget av statsarkivar J. Refsaas i Trondhjem omkring 1910 -1920, er her overført til internett i mars 2001.

Teksten i begge er gjengitt slik statsarkivar Refsaas har skrevet dem av i dansk sprogdrakt anno dazumal. Den oppmerksomme leser vil se at ortografien varierer fra avsnitt til avsnitt. Jeg vet ikke om det skyldes forfatteren eller Refsaas, men varierende ortografi var høyst alminnelig på 1700-tallet. Noen av feilene er dessuten sikkert mine.
For å lette lesningen, har jeg i venstremargen gitt et kort sammendrag og evt. kommentarer til teksten i hvert avsnitt. Til spesielle ord er gitt forklaringer på slutten av hvert dokument.
-------------------------------------------
Disse nettsider ble først lagt ut i 2001, men ble tatt ned igjen fra 1. mai 2009 siden nettleverandøren da la ned tilbudet om nettsider.
Sidene er fra 19. mars 2011 lastet opp igjen på ny adresse http://www.kluwer.no/ldk/

Jørgen Refsaas (1855-1943) begynte som assistent i Stiftsarkivet (dvs. Bispedømmearkivet)  i Trondhjem i 1894 og var Stiftsarkivar og senere Statsarkivar i Trondheim 1918-1925. Se bl.a. Arkivportalen og Personalet ved Statsarkivet i Trondheim.